• Bora lidere teşekkürler...

Eğitim Yönüyle İzcilik (EK-1)

Üst Kategori: İzcilik Bilgileri Pazar, 21 Ağustos 2011 tarihinde oluşturuldu

Makale Dizini

EĞİTİM YÖNÜYLE İZCİLİK

Tarihsel süreç içinde meydana gelen sosyal, kültürel, ekonomik ve bilişim alanındaki gelişmelerin ortaya çıkardığı sonuçlar, eğitim-öğretim çağındaki çocuk ve gençlerin yaşantılarını da doğrudan etkilemektedir. 20. yüzyılda ortaya çıkan gelişmeler, bireyin hayatını bir yandan kolaylaştırırken, diğer yandan da bireyi yalnızlığa, bireyselliğe, içinde yaşadığı aile, toplum ve ülke sorunlarına karşı ilgisizliğe itmektedir.

Anayasası’nın 58 inci maddesinde gençliğin korunmasına yönelik, “Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır’’, hükmü yer almıştır. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun genel amaçları ve temel ilkeleri ile izciliğin amaç ve değerleri karşılaştırıldığında bu kapsamda aralarında uygun bir benzerlik olduğu görülür. Bu çerçeveden bakıldığında izciliğin okul içinde ve dışında geliştirilmesinin önemli olduğu açıktır.

Çocuk ve gençler bedensel, cinsel, sosyal, zihinsel, kişisel, duygusal ve ahlaki yönlerden sürekli ve hızlı bir değişim ve gelişim içindedir. Ayrıca bunların ilgi ve yetenekleri de bu çerçevede gelişmektedir. Bu süreçte onlar, çok sağlıklı ve bilimsel bir rehberliğe ihtiyaç duyarlar. Bu dönemde verilecek iyi bir rehberlik, onları hem hayata hazırlayacak hem de hayata bağlayacaktır. Çocuk ve gençlerin bu dönemde izcilik eğitimine alınmaları onlara;

Olumlu benlik kavramı geliştirme, öz bakım becerileri, çocukluktan gelen korkularının üstesinden gelme, kendine güvenme, sorumluluk sahibi olma, tertip ve düzen alışkanlığı, yardımlaşma, iş birliği, bireysel rekabet, günlük hayatın zorluklarının üstesinden gelme, doğayı tanıma, kendini ve başkalarını tanıma, bedenleri ile barışık olma, olumlu beden imajı kazanma, bedensel farklılıkların verdiği üzüntüden kurtulma, çevreyle uygun sosyal ilişkiler kurma, bir sosyal gruba aidiyet duyma, öfke ve kızgınlıklarını kontrol etme, duygu ve düşüncelerini ifade etme, doğal ortamda yaşama, çevreyi tanıma ve farklılıkları fark etme, doğayı koruma bilinci kazanma, topluma hizmet konusundaki çalışmalara katılma, sorumluluklarını yerine getirme, zamanı iyi kullanabilme, macera arzusunu tatmin edebilme, artan enerjilerini olumlu alanlara yöneltme, ilgi ve yeteneklerini keşfetme gibi davranışları kazandıracaktır.

Ayrıca izcilik, çocuk ve gençlere izcilik çalışmaları yoluyla serbest zamanlarını verimli geçirme, iyilik, doğruluk, bireysel farklılıklara saygı duyma, insanları ve doğayı sevme gibi temel insani değerleri de kazandıracaktır.

İzcilik çalışmaları, özellikle engelli ve problemli çocuk ve gençlerin topluma kazandırılmaları için önemli etkinlikleri de içermektedir. İzcilik, kötü alışkanlık ve bağımlılıklara yönelebilecek gençleri, izcilikteki çevrelerin etkisi ile bu tür kötü alışkanlıklardan da uzaklaştırır.

Yine izcilik, yoluyla gençlere, arama-kurtarma, ilk yardım gibi olağanüstü durumlarla baş edebilme becerisi de kazandırır.

İzcilik çalışmaları, gençler ve yetişkinler arasındaki iletişime ve güvene dayanan eğitim ağırlıklı bir ilişki yoluyla gençlerin;

 • Yeteneklerini geliştirmelerine, bireyler olarak kabul gördüklerini hissetmelerine, kendilerine güvenmelerine,
 • Kendilerine ve başkalarına karşı sorumlu bir tutum geliştirmelerine,
 • Her bireyin onuruna saygı duyma, ırkçılık ve ayrımcılığı reddetmelerine,
 • Doğal çevreye saygı duyma ve doğal çevreyi tehdit eden hareketlere karşı çıkmalarına,
 • Nasıl bilgi sahibi olacaklarını, yerel, millî ve uluslararası düzeyde toplumların gerçeklerini nasıl keşfedeceklerini öğrenmelerine,
 • Farklı insan toplumları arasındaki karşılıklı bağımlılığı keşfetmelerine yardım ederek bu yolla adalet ve iş birliği duygusu kazanmalarına,
 • Yeni teknolojileri kullanmak için gerekli olan bilgi ve becerilerle donatılmaları ve bu yeniliklere uyum sağlama kapasitelerini geliştirerek değişikliklerle baş edebilmeyi öğrenmelerine,
 • Kendi toplumları ile bütünleşmeleri, toplumda aktif bir rol oynayarak toplumun gelişimine katkıda bulunmaları için gereken motivasyonu ve becerileri kazanmalarına,
 • Kendi grubu ile birlikte bir proje planlayıp bu projeyi her türlü imkânı kullanarak gerçekleştirebilme yeteneği kazanmalarına,
 • Maddi konuların ötesindeki hayatın anlamını keşfetme ve hayatın manevi yönünü tanımalarına,
 • Kendi toplumlarında kültürel ve manevi köklerin güçlendirilmesine, diğer toplumlar ve ırklara karşı da açık ve hoşgörülü olmaları için eğitim yönü ağır basan bir faaliyettir.

 

Sonuç olarak izcilik; temel prensipleri, andı, türesi, parolası, metodu vb. kendine özgü sistemi ile çocuk ve gençlerin eğitilmelerine, iyi insan, iyi vatandaş olmalarına eşsiz bir destek sağlayabilir.

Gösterim: 33998

Arama